Ilmainen sijaisauto
Tarjoamme ilmaisen sijaisauton käyttöösi autosi korjauksen ajaksi.
VAURIO­KAMERA®
Suora yhteys korjaamoon on aina taskussasi - hanki kännykkääsi Vauriokamera®-sovellus!
Previous
Next

Liiketapaohje

Keskusmaalaamon (AKM) tavoitteena on pitkäjänteinen kannattava liiketoiminta, joka perustuu eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Suhtaudumme intohimoisesti tehtäväämme osaltamme kantaa vastuuta ajoneuvon vauriokorjausta tarvitsevalle ihmiselle. Uudistumme asiakkaamme parhaaksi.

Kun kohtaamme haasteita päivittäisessä työssämme, muistamme, että lakien noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toimintatapa ovat liiketoimintamme ja menestyksemme kulmakiviä.

Noudatamme lakeja ja määräyksiä

AKM on yksityisten henkilöiden omistama yhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti eikä se osallistu vilpilliseen toimintaan.

Jokaisen työtekijän edellytetään toimivan työtehtäviinsä vaikuttavien lakien ja määräysten mukaisesti. Ymmärrämme, että lakien ja määräysten noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia henkilö- ja yrityskohtaisia seurauksia.

Raportoimme totuudenmukaisesti ja avoimesti

Raportoimme viranomaisille ja sidosryhmillemme AKM:n toiminnasta, taloudellisesta tilasta ja vastuullisuuden toteutumisesta voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

AKM toimittaa veroviranomaisille ajantasaiset ja asianmukaiset tiedot, joita tarvitaan verotuksen määrittämiseen oikein.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu siten, että ne tuottavat riittävän varmuuden raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu.

Vältämme eturistiriitoja

Liiketoimintapäätöksissä on aina huomioitava AKMn etu. Työntekijät eivät koskaan saa käyttää asemaansa tai vaikutusvaltaansa muiden kuin AKMn etujen ajamiseen. Päätökset eivät saa perustua henkilökohtaisiin suhteisiin tai painostukseen.

Kaikkien työntekijöidemme on tunnistettava tilanteet, joissa on mahdollinen eturistiriita, ja vältettävä niitä. Autamme työntekijöitämme ohjein ja neuvoin tunnistamaan eturistiriitatilanteet.

Kaikista eturistiriidoista tai niiden epäilyksistä on viipymättä ilmoitettava esimiehelle tai Raportoi väärinkäytöksestä -kanavallamme.

Emme tue taloudellisesti poliittisia puolueita tai ryhmiä emmekä poliitikkoja.

Kilpailemme rehdisti

Kilpailemme rehdisti ja kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Uskomme avoimeen ja reiluun kilpailuun, emmekä tavoittele kilpailuetua lain vastaisin keinoin.

Emme tee kilpailua rajoittavia sopimuksia emmekä harjoita kilpailua rajoittavaa toimintaa.

Emme keskustele luottamuksellisista aiheista tai vaihda niihin liittyviä tietoja kilpailijoidemme kanssa.

Kilpailijoiden kanssa solmittavien yhteyksien ja sopimusten sekä alan järjestöjen toimintaan osallistumisen tulee aina noudattaa kilpailuoikeuden säännöksiä.

Lahjonta ja korruptio ovat ehdottomasti kiellettyjä

Lahjonta ja korruptio ovat kaikissa muodoissaan ehdottomasti kiellettyjä. Emme koskaan tarjoa tai maksa lahjuksia. Emme myöskään koskaan pyydä tai ota vastaan lahjuksia.

Emme vastaanota, pyydä tai tarjoa liiketoiminnassamme kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja. Emme myöskään vastaanota lahjoja toistuvasti samoilta henkilöiltä tai organisaatioilta emmekä vastaanota tai tarjoa rahalahjoja tai lahjoja, jotka voisivat vahingoittaa yrityksemme mainetta tai luottamusta yritystämme, työtekijöitämme tai liikekumppaneitamme kohtaan.

Kaiken toimintamme tulee olla lakien, hyvien tapojen ja liiketapaohjeidemme mukaista. Tarjouskilpailun aikana vältämme kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi vaikuttaa tilaajan päätöksentekoon.

Osallistuminen toimittajan tai muun liikekumppanin järjestämään tapahtumaan, joka ylittää kohtuullisen vieraanvaraisuuden rajan, on hyväksytettävää vain, jos osallistumisella on perusteltu, liiketoimintaan liittyvä syy. Osallistumiseen on tällöin oltava etukäteen saatu hyväksyntä ja AKM maksaa mahdolliset matka– ja majoituskustannukset. 

Asiakas ensin -periaate ohjaa toimintaamme

Asiakkaat ovat AKMn tärkein sidosryhmä. Haluamme tarjota heille luottevan ja turvallisen palvelukokemuksen

Viestimme asiakkaillemme avoimesti ja totuudenmukaisesti.

Kehitämme toimintaamme laadukkaasti uusilla ja innovatiivisillä toimintatavoilla.
AKM on aina valmis uudistumaan.

AKM noudattaa Hyvää korjaustapaa ja toimii hyvän liiketavan sekä markkinointia ja mainontaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Suojelemme yhtiön omaisuutta

Pidämme huolta AKMn omaisuudesta, johon kuuluvat yhtiön käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, rahoitusomaisuus sekä muut aineelliset ja aineettomat varat sekä luottamukselliset tiedot.

Jokaisen työntekijämme on suojattava omaisuuttamme asianmukaisesti vahingoittumiselta, luvattomalta käytöltä ja katoamiselta.

Yhtiön omaisuutta ei saa käyttää ilman lupaa yhtiön ulkopuoliseen tarkoitukseen.

Tieto on yhtiömme arvokasta omaisuutta. Suojelemme omistamamme tiedon luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta.

Käsittelemme luottamuksellisesti myös tietoja, jotka asiakkaat, alihankkijat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanimme ovat haltuumme uskoneet.

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa

Kunnioitamme nykyisten, entisten ja tulevien asiakkaidemme, työtekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä.

Käsittelemme kaikkia henkilökohtaisia tietoja luottamuksellisesti ja tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten sekä AKMn tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusten mukaisesti.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työelämään liittyviä velvoitteitamme

Noudatamme oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä, työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.
AKM ei käytä pakko- tai lapsityövoimaa.

Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja urakehityksessä.

Tavoitteenamme on taata turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Emme hyväksy työyhteisössämme työtekijöihin, tavaran- ja palveluntoimittajiin, asiakkaisiin tai muihin henkilöihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, häirintää tai kiusaamista.

Ympäristö ja luonto ovat meille tärkeitä

Tavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää toiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön, luontoon, ihmisiin ja omaisuuteen sekä edistää energiatehokkuutta ja tehokasta luonnonvarojen käyttöä.

Tehokkaat toiminnot, materiaalitoimittajat, vastuullisen toimitusketjun hallinta ja kasvava ympäristötietoisuus auttavat meitä pääsemään tavoitteeseemme.

Ylläpidämme toiminnallisia järjestelmiä ja menettelytapoja ympäristöä koskevien lakien, säännösten ja toimintastandardien mukaisesti.